Mơ thấy gà mái có ý nghĩa gì?

Mơ thấy gà mái có ý nghĩa gì?

Mơ thấy gà mái có ý nghĩa gì?